Naszymi autokarami
bezpiecznie dojedziesz
do celu

Informacja o RODO

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znanego powszechnie jako RODO, przygotowaliśmy dla Państwa komplet ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz celu przetwarzania powierzonych nam przez Państwa Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O RODO DO AKTUALNYCH I NOWYCH KLIENTÓW

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest DROBISZ-TUR SP. Z O. O., ul. Jana Pawła II 109 Hecznarowice, 43-330 Wilamowice, NIP 9372576416, REGON 241012344, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312522

 

2. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
 • marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • w celu badania satysfakcji klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

 

3. Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowanego przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

 

4. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

 

5. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom?

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy; podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi; firmy pośredniczące w sprzedaży naszych usług i produktów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.
 • innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Twoje dane we własnym imieniu np.: firmy pocztowe i kurierskie - w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmy nabywające od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów; firmy świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

6. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

7. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

 

8. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

9. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe zostały wskazane wyżej lub z Inspektorem Ochrony Danych listownie pod adres wskazany w punkcie 1 powyżej.

 

10. Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

 

Informacja o IOD

W każdym przypadku, gdy będziecie mieli Państwo pytania odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych w organizacji jaką jest DROBISZ-TUR SP. Z O. O. zapraszamy do kontaktu i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych poniżej udostępniamy dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez DBROBISZ-TUR SP. Z O. O. z siedzibą w Hecznarowicach:
 

Imię i nazwisko: Nina Porządnicka

Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszej Spółki można zwracać się listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
DROBISZ-TUR SP. Z O.O.
ul. Jana Pawła II 109 Hecznarowice
43-330 Wilamowice

Postaramy się udzielić odpowiedzi najszybciej jak to będzie możliwe.

Przed skontaktowaniem się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych naszej Spółki prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.
_________________

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DROBISZ-TUR SP. Z O. O., ul. Jana Pawła II 109 Hecznarowice, 43-330 Wilamowice, NIP 9372576416, REGON 241012344 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to:  Nina Porządnicka, DROBISZ-TUR SP. Z O.O., ul. Jana Pawła II 109 Hecznarowice, 43-330 Wilamowice.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zajęcia się przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszej Spółki Pani/Pana zgłoszeniem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi zajęcie się Pani/Pana zgłoszeniem.

Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do zajęcia się Pani/Pana zgłoszeniem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Posiada Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres DROBISZ-TUR SP. Z O.O., ul. Jana Pawła II 109 Hecznarowice, 43-330 Wilamowice.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DROBISZ-TUR SP. Z O. O., ul. Jana Pawła II 109 Hecznarowice, 43-330 Wilamowice, NIP 9372576416, REGON 241012344, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312522 w celach kontaktowych w związku ze złożonym zapytaniem.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego, który znajduje się w zakładce RODO.
DROBISZ-TUR Sp. z o.o.
Adres
ul. Jana Pawła II 109
43-330 Hecznarowice
Kontakt telefoniczny
+48 33 845 78 44
+48 508 110 193